Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING

LIEFTING FINANCIËLE DIENSTEN

 

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
Opdrachtnemer: Liefting Financiële Diensten  UA verder te noemen: Liefting Financiële Diensten.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Liefting Financiële Diensten binnen het kader van de uitvoering van de administratieve werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door Liefting Financiële Diensten uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing op de met Liefting Financiële Diensten aangegane overeenkomsten voor zover deze niet in strijd zijn met de  voorwaarden van Liefting Financiële Diensten. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Liefting Financiële Diensten.

Aanvang en duur van de overeenkomst
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Liefting Financiële Diensten retour is ontvangen en ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Gegevens opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Liefting Financiële Diensten overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Liefting Financiële Diensten te stellen.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Liefting Financiële Diensten ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Liefting Financiële Diensten heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Uitvoering opdracht
Liefting Financiële Diensten bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Liefting Financiële Diensten zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

Liefting Financiële Diensten heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door ‘t Assurantie Huys aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van Liefting Financiële Diensten wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Liefting Financiële Diensten het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en Liefting Financiële Diensten.

Geheimhouding
Liefting Financiële Diensten is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Liefting Financiële Diensten een informatieplicht opleggen.

Overmacht
Indien Liefting Financiële Diensten zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Liefting Financiële Diensten alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Honorarium
Liefting Financiële Diensten heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Liefting Financiële Diensten, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Het honorarium van Liefting Financiële Diensten is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Liefting Financiële Diensten en is verschuldigd naar mate door Liefting Financiële Diensten werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Het honorarium van Liefting Financiële Diensten, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

De tarieven worden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, op basis van uurloon berekend, per vijftien minuten. Dit uurloon is in euro’s  en exclusief BTW.

Jaarlijks worden de uurtarieven verhoogd volgens de consumentenprijsindex berekend door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Betaling
Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in euro’s, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening.

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Liefting Financiële Diensten, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Liefting Financiële Diensten heeft.

Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Leveringstermijn
Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van een administrateur kan worden verwacht.

 Liefting Financiële Diensten is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Liefting Financiële Diensten slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Liefting Financiële Diensten sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Liefting Financiële Diensten, is deze nimmer aansprakelijk.

Liefting Financiële Diensten heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Liefting Financiële Diensten is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Liefting Financiële Diensten of derden.

Opdrachtgever vrijwaart Liefting Financiële Diensten voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Liefting Financiële Diensten onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Liefting Financiële Diensten.

Ontbinding van de overeenkomst
Opdrachtgever en Liefting Financiële Diensten kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, in de volgende gevallen:

Indien na tot standkoming van de overeenkomst aan Liefting Financiële Diensten omstandigheden ter kennis komen, die Liefting Financiële Diensten doen vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal voldoen.

Indien Liefting Financiële Diensten de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is Liefting Financiële Diensten bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen, waarvan Liefting Financiële Diensten zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst redelijk niet meer kan worden gevergd, is Liefting Financiële Diensten bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Liefting Financiële Diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en ‘t Assurantie Huys, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Liefting Financiële Diensten zijn woonplaats heeft.

Afspraak maken voor persoonlijk advies?